Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

2019-09-10

„Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Wysokość alimentów, które sąd może zasądzić na dziecko, nie jest sztywno uregulowana w przepisach prawa. O zdolności płatniczej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów decyduje: z jednej strony - wysokość dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez nią majątku. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Najczęstszą sytuacją występującą w razie konieczności sądowego dochodzenia alimentów jest żądanie zapłaty ich określonej kwoty. Jednakże, sąd ustalając wysokość alimentów weźmie pod uwagę i odciąży finansowo rodzica, z którym na co dzień przebywa dziecko. Pisząc w dużym skrócie: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych rodzica. Uczęszczanie na kosztowne kursy dodatkowe, zależy od poziomu, na jakim dotychczas żyło dziecko, i na jakim żyją jego rodzice. Obecnie wiele matek (i ojców) czeka na zasądzenie alimentów nawet grubo ponad pół roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi natomiast, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli więc posiada majątek odpowiedni do utrzymania, dochody z tego majątku, pracę czy rentę – ma to wpływ na wysokość ewentualnych świadczeń alimentacyjnych. Od czego więc właściwie zależy wysokość alimentów? Te przesłanki pozostają we wzajemnej zależności, i sąd przy orzekaniu wysokości alimentów musi je brać pod uwagę równocześnie. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. Podsumowując, sądowe ustalenie wysokości alimentów należnych dziecku od rodzica nie jest wcale łatwym zadaniem. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Od czego zależy wysokość alimentów? Co ważne - możliwości płacenia alimentów nie należy kojarzyć wyłącznie z wysokością faktycznych zarobków bądź czystego dochodu z majątku. Jeśli rodzic zażąda alimentów natychmiastowych w wyższej kwocie, wówczas sąd rozpatrzy tę sprawę na zasadach ogólnych, co oznacza przejście standardowej procedury. Nie szuka pracy, wówczas również to ma wpływ nie tylko na wysokość alimentów, ale w ogóle na istnienie obowiązku ich płacenia przez rodzica. Fakt założenia nowej rodziny bądź konieczność płacenia alimentów na inne dziecko, również ma istotne znaczenie. Ponadto sąd przy wyliczaniu wysokości alimentów weźmie pod uwagę zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka. Na wstępie należy zauważyć, że w odróżnieniu od innych państw, w polskim prawie nie obowiązują szczegółowe tabelki, określające wysokość alimentów w zależności od wieku dziecka oraz zarobków rodziców. Wysokość alimentów wpłacanych na dziecko uzależniona jest nie tylko od potrzeb tego dziecka, ale również od możliwości zarobkowych jego rodziców. A jak wyliczyć wysokość alimentów? No i z czego go utrzymuje? Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, to kluczową kwestią do rozpatrzenia będzie właśnie wysokość alimentów. Pytanie o to, jak wysokich alimentów na dziecko – jakiej sumy, można żądać od rodzica, zadaje sobie każdy występujący do sądu z tym roszczeniem. Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb dziecka, ale też tego, czy ich zaspokajanie nie spowoduje uszczerbku w sytuacji zobowiązanego do ich opłacania. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, którymi są. Po zasądzeniu alimentów sąd wyznacza również termin, w jakim określona kwota ma wpływać na konto drugiego z rodziców. Wnioskujący rodzic musi określić oczekiwaną przez siebie wysokość alimentów, ale nie wziętą z sufitu. Sądy nie podejmują decyzji o wysokości alimentów na podstawie tego, jak bardzo udręczoną minę zrobi wnioskujący rodzic. Zgodnie z obowiązującym polskim systemie prawnym, wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sądy jednak podkreślają, że przy określaniu wysokości należnych alimentów należy mieć na uwadze również uzasadniony interes zobowiązanego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wysokość alimentów, czyli środków przeznaczonych do utrzymania i wychowania dziecka / dzieci, zależy generalnie od dwóch podstawowych czynników.